Täitmisavaldusele märgitakse

  • kohtutäituri nimi kellele avaldus esitatakse;
  • sissenõudja ja võlgniku nimi, isikukood, sünniaeg või registrikood, elu- või asukoht, muud kontaktandmed (telefon, e-post);
  • kui sissenõudjal on esindaja, siis tema nimi ja esinduse õiguslik alus (kui kohtutäituril ei ole võimalik kontrollida esindusõiguse olemasolu, nt volikiri);
  • nõude sisu ja nõude suurus;
  • teadaolevad andmed võlgniku vara kohta ning millisele varale sissenõude pööramist soovitakse.

Täitmisavaldusele tuleb lisada täitedokument. Täitedokumendid on loetletud täitemenetluse seadustiku § 2 lg-s 1 (kohtuotsused- ja määrused, kohtuväliselt vaidlusi lahendavate organite otsused, rahalised karistusotsused, maksuotsused, teistest riikidest pärinevad täitedokumendid, sundenampakkumise aktid, notari tasu arved, kohtutäituri tasu ja täitekulu väljamõistmise otsused, notariaalselt tõestatud kokkulepped, täitevvõimu ettekirjutustest tulenevad rahalised nõuded).

täitedokument peab olema välja antud pädeva organi poolt ja see esitatakse kohtutäiturile originaalina või notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ärakirjana. Kohtuotsuse võib esitada kohtu kantselei kinnitatud ärakirjana.

Täitedokument esitatakse eesti- või ingliskeelse algdokumendina või eesti- või ingliskeelse ametliku või kinnitatud tõlkena.

Täitedokument peab olema jõustunud või viivitamata täidetav.