Jana Jõesalu

Jana Jõesalu

Töötan kohtutäitur Rocki Albert’i büroos alates 2009. aastast. Sooritasin kohtutäituri abi eksami 2012. aastal ja olen pädev tegema kohtutäituri nimel ja vastutusel ametitoiminguid. Seaduses ettenähtud juhtudel ja korras võin ka kohtutäiturit asendada. Minu peamisteks tööülesanneteks on täitemenetluse osalistega suhtlemine, täitetoimingute läbiviimine (vara arestimine, vara sundmüügi korraldamine, pärandvara inventuuris pärandvara nimekirja ettevalmistamine jne), kohtule seisukohtade esitamine, täitemenetluse osaliste kaebuste lahendamine. Pikaajaline töökogemus kohtutäituri büroos on andnud mulle palju praktilisi teadmisi ja kogemusi täitemenetluse läbiviimiseks.

Leana Land

Leana Land

Töötan kohtutäitur Rocki Albert’i büroos juristina alates 2015. aastast. 2016. aasta novembris  sooritasin kohtutäituri eksami ning alates 2017. aasta novembrist oman õigust tegutseda kohtutäituri asendajana. Minu põhilisteks tegevusvaldkondadeks täitemenetluse läbiviimisel on vara arestimine ning realiseerimine enampakkumisel, kohtutäituri esindamine erinevates kohtumenetlustes, pärandvara inventuuri läbiviimine ning kaebuste lahendamine. Oma töös pean oluliseks kiirust, täpsust ning professionaalsust.