Töötan kohtutäitur Rocki Albert’i büroos alates 2009. aastast.
Sooritasin kohtutäituri abi eksami 2012. aastal ja olen pädev tegema kohtutäituri nimel ja vastutusel ametitoiminguid. Seaduses ettenähtud juhtudel ja korras võin ka kohtutäiturit asendada.
Minu peamisteks tööülesanneteks on täitemenetluse osalistega suhtlemine, täitetoimingute läbiviimine (vara arestimine, vara sundmüügi korraldamine, pärandvara inventuuris pärandvara nimekirja ettevalmistamine jne), kohtule seisukohtade esitamine, täitemenetluse osaliste kaebuste lahendamine.

Pikaajaline töökogemus kohtutäituri büroos on andnud mulle palju praktilisi teadmisi ja kogemusi täitemenetluse läbiviimiseks.