• ELATISABI SAAMA ÕIGUSTATUD ISIKU (lapse/ laste) ANDMED*:

 • Ees- ja perekonnanimiIsikukood/ sünniaegAadress (riik, maakond, linn/vald)(tänav/küla, maja ja krt. nr.) 
 • *ühe avalduse võib täita mitme lapse kohta juhul, kui elatis on lastele määratud sama kohtulahendiga
 • TAOTLUSE ESITAJA (lapse/ laste esindaja) ANDMED:

 • ELATISNÕUDE VÕLGNIKU ANDMED:

 • KOHTULAHENDI ANDMED:

 • Kohtulahend
 • HÜVITISE MAKSMINE:

 • AVALDUSELE ON LISATUD:

 • OLEN TEADLIK:

 • 1. Kohustusest viivitamata teatada kohtutäiturile kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi maksmist, s.o lapse kasvatamise lõpetamisest, võlgniku ülalpidamiskohustuse täitma asumisest, elatise kohtuotsuse muutmisest, välisriigis täitemenetluse alustamisest, välisriigis toimuva täitemenetluse lõppemisest, välisriigis pooleliolevast täitemenetlusest, lapse õpingute lõpetamisest.

  2. Kohustusest elatisabi riigile tagasi maksta, kui elatisabi on makstud hoolimata sellest, et vastavalt perehüvitiste seaduses sätestatud elatisabi saamise tingimused ei olnud täidetud.

  3. Olen nõus täitemenetlusaegse elatisabi taotluse edastamisega Sotsiaalkindlustusametile

  Taotluse esitamise kuupäev: 13/07/2022

  Taotleja allkiri:

  Kui avaldus esitatakse elektrooniliselt, palun allkirjastada digitaalselt