• Avalduse esitaja:

 • Võlgnik saab kasutada elatusmiinimumi ühes krediidiasutuses, kui on eelnevalt teavitanud kohtutäiturit, millises pangas elatusmiinimumi kasutada soovib. Kui võlgnik vastavat teadet kohtutäiturile ei edasta, valib kohtutäitur iseseisvalt ühe panga, kus elatusmiinimum jäetakse arestivabaks ning tühistab elatusmiinimumi kasutamise võimaluse teistes krediidiasutuses.
 • Kinnitan, et kasutan arvelduskontot*
 • /panga nimetus/
 • Oman veel arvelduskontosid
 • /panga nimetus/

 • Olen teadlik, et minu poolt valitud pankadesse edastatakse arestivaba miinimumi muudatus 3 tööpäeva jooksul (alus: täitemenetluse seadustik § 133 lg 1).
  Olen teadlik, et omades teistes pankades arvelduskontosid, arestitakse nendele laekuv raha alates 0.00 eurost.
 • töökoht, pension, toetused jm
 • /e-posti aadress/
 • Kinnitan, et olen teadlik minu suhtes algatatud täitemenetlus(te)est ja mulle on tutvustatud minu õigusi ja kohustusi. Olen teadlik, et oma kohustuste mittetäitmise korral pööratakse nõue minu varale ja kohtutäitur kohustub tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks.

  Kohustun viivitamatult teavitama kohtutäiturit oma elu- ja töökohta vahetusest.
 • 12/07/2022
 • /Nimi, allkiri ja kuupäev/