Kohtutäituri ametitoimingud

Täitemenetlust viib kohtutäitur läbi Täitemenetluse seadustiku alusel. Täitemenetluse algatamisest saab kohtutäitur keelduda üksnes seaduses sätestatud alusel.


Menetlusdokumentide kättetoimetamist kohtutäituri vahendusel korraldab kohus.


Pärandvara inventuuri viib kohtutäitur läbi notari otsuse alusel. Pärandvara inventuuri käigus selgitab kohtutäitur välja pärandaja vara, õigused ning kohustused pärandaja surmapäeva seisuga. Selleks viib kohtutäitur läbi üleskutsemenetluse, teeb päringuid avalikesse andmekogudesse, teeb päringu Maksu- ja Tolliametile pärandaja kohustuste ja nõuete kohta ning selgitab välja muud tähtsust omavad andmed.

Inventuuri tulemusena koostab kohtutäitur pärandvara nimekirja, kuhu kannab kõik välja selgitatud andmed, samuti nende tähistamiseks ning väärtuse kindlakstegemiseks vajaliku kirjelduse ja hinnangu.

Pärandvara nimekirja esitab kohtutäitur notarile. Pärijatel on pärandvara inventuuri nimekirjaga võimalik tutvuda notari vahendusel.

Kohtutäituri tasu pärandvara inventuuri nimekirja teostamise eest on 0,1% pärandvara nimekirja kantud vara hulka kuuluvate õiguste koguväärtusest, kuid mitte vähem kui 35 eurot ja mitte rohkem kui 3336 eurot. Kohtutäituri tasule lisandub käibemaks.

Kohtutäituri tasu pärandi inventuuri tegemise eest muutub sissenõutavaks pärandvara nimekirja esitamisest notarile.

Kohtutäituri tasu maksmiseks kohustatud isikuks on pärija. Kaaspärijad vastutavad tasu maksmise eest solidaarselt.


Pärandvara valitsemiseks nimetab kohus pärandi hooldaja, kellele kohus võib anda korraldusi vara valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks.

Hooldaja kohustub vara heaperemehelikult valitsema ning tagama selle säilimise, täitma pärandvara arvelt pärandvaraga seotud kohustused, andma aru vara valitsemisest kohtule ja pärijatele jm.

Hooldaja võib pärandvara käsutada üksnes oma kohustuste täitmiseks ja pärandvara valitsemisega seonduvate kulude katmiseks. Hooldajal ei ole õigust kohtu loata käsutada pärandvara hulka kuuluvat kinnisasja.

Pärandvara hoiumeetmete rakendamine lõpetatakse kohtu poolt, kui on ära langenud hoiumeetmete rakendamise alused.

Pärandvara hooldajal on õigus saada pärandvara valitsemise eest pärandi arvel tasu. Hooldamise tasu suuruse määrab kohus.

Ametiteenus

Kohtutäitur viib isiku taotlusel läbi vallas- ning kinnisasja enampakkumisi. Enampakkumise korraldamiseks on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek.

Enampakkumise kord ning tingimused lepitakse kokku teenuse taotlejaga.


Kohtutäitur toimetab ametiteenuse korras kätte dokumente vastavalt kohtumenetluse seadustikus sätestatud menetlusdokumentide kättetoimetamise regulatsioonile.

Kättetoimetamise tasu lepitakse kokku teenuse taotlejaga.


Juriidilise fakti all peetakse silmas objektiivset olukorda/ sündmust, mida saab tuvastada ning fikseerida.

Juriidilise fakti tuvastamise teenuse tellimise korral tuvastab kohtutäitur konkreetse olukorra ning fikseerib selle, koostades vastavasisulise akti. Siinkohal on oluline märkida, et juriidilise fakti tuvastamisel kohtutäitur olukorrale õiguslikku hinnangut ei anna.

Kohtutäituri poolt tuvastatud ja aktiga kinnitatud juriidiline fakt saab olla tõendiks kohtumenetluses.

Ametiteenuse osutamise tasustamise kord lepitakse kokku teenuse taotlejaga.