Kohtutäituri ametitoiming on tasuline. Kohtutäituri tasustamise reeglid ja määrad on sätestatud kohtutäituri seaduse §-des 28-53. Kohtutäituri tasule lisandub käibemaks, kohtutäituri seaduses on tasu määrad toodud käibemaksuta.
Kohtutäituril on keelatud sõlmida kokkuleppeid kohtutäituri seaduses sätestatud tasumäärade või tasu võtmise korra muutmiseks.

Kohtutäituri tasu maksab isik, kelle vastu on täitmiseks esitatud nõue (täitedokument). Seaduses sätestatud juhul on kohustatud isikuks sissenõudja või muu isik.
Kohtutäituri tasu sissenõudmise aluseks on kohtutäituri tasu otsus. Kohtutäituri tasu väljamõistmise otsus on täitedokument ning sellest tuleneva nõude aegumistähtaeg on kehtiva seaduse järgi 10 aastat.

Kohtutäituri tasud ja konkreetses täitemenetluses tehtud kulutused (täitekulu kitsamas tähenduses) nimetatakse üldiselt täitekuludeks.

Kohtutäituri tasu võib koosneda täitemenetluse alustamise tasust, põhitasust ja täitetoimingu lisatasust.

Täitemenetluse alustamise tasu on sisuliselt tasu täitmisteate kättetoimetamise eest. Tasu sõltub varaliste nõuete puhul nõude summast ning kulutustest, mida tehakse täitmisteate võlgnikule kättetoimetamiseks. Mittevaraliste nõuete puhul sõltub täitemenetluse alustamise tasu kulutustest, mida tehakse täitmisteate võlgnikule kättetoimetamiseks. Alustamise tasu arvestamise kord on sätestatud KTS §-s 34.

 

Menetluse alustamise tasu muutub sissenõutavaks menetluse alustamisega


Kohtutäituri põhitasud on kehtestatud kindlate summadena (teatud juhtudel ka tunnitasuna). Põhitasu määrad sõltuvad sellest kas täitmisel on rahaline või mitterahaline nõue.

Kui täitmisel on täitedokument, millega võlgnik kohustub sissenõudjale tasuma rahasumma, sõltub kohtutäituri põhitasu nõude summast. Sissenõude summast sõltuvad põhitasu määrad on sätestatud KTS §-s 35.

 

Kindla põhitasu määraga täitetoimingud on loetletud KTS §-s 36. Eraldi on reguleeritud tasu elatusraha sissenõudmise eest, hagi tagamise täitmise eest, väljatrüki ja õiendi väljastamise eest jm (KTS § 37 jj).

 

Põhitasu muutub sissenõutavaks täitmisteate kättetoimetamisega võlgnikule.


Seaduses sätestatud juhtudel on kohtutäituril õigus saada täitetoimingute tegemise eest lisatasu.


Täitekuludeks on konkreetses täiteasjas kohtutäituri ja sissenõudja või kolmanda isiku poolt pärast täitemenetluse alustamist täitemenetluseks tehtud vajalikud kulutused. Antud täitekulude näidisloetelu sisaldub täitemenetluse seadustiku § 37 lõikes 1