Täitmisavalduse ja täitedokumendi alusel avab kohtutäitur täitetoimiku ja toimetab võlgnikule kätte täitmisteate. Täitmisteate kättetoimetamisega võlgnikule loetakse täitemenetlus alanuks.

Kohtutäitur teeb võlgnikule ettepaneku nõude vabatahtlikuks täitmiseks 30 päeva jooksul (elatise nõude puhul 10 päeva jooksul). Vaid sissenõudja nõusolekul võib kohtutäitur määrata täitedokumendi vabatahtliku täitmise tähtaja pikema kui 30 päeva. Kui võlgnik 30 päeva jooksul (elatise nõude puhul 10 päeva jooksul) nõuet vabatahtlikult ei täida, alustab kohtutäitur täitetoimingutega (pöörab sissenõude võlgniku varale).