Kui tähtajaks ei täideta rahalist kohustust, on sissenõudjal õigus nõuda viivist vastavalt täitedokumendile (kohtumäärus, kohtuotsus jne). Kohtumäärusest saab võlgnik vaadata, kas menetlusse on antud kogu nõue või on lisandumas ka viivised. Millise ajaperioodi eest ja kui suur viiviseprotsent arvestatakse, see on märgitud kohtumääruse resolutsiooni osas.
Täitemenetluse algatamisel ei saa kohtutäitur veel öelda, kui palju viiviseid lisandub, kuna ei ole teada, millal võlgnik oma kohustuse täidab. Mida pikem on tagasimakse periood, seda suuremaks kujunevad viivised ja sellelt võib kohtutäituril omakorda tekkida õigus küsida kohtutäituri põhitasu.

Näide: Laenu summa 200€. Kohtumäärusega mõisteti sissenõudja kasuks välja seadusejärgne viivis (VÕS §113) alates 01.01.2018  8% aastas (0,022% päevas). Võlgnevus tasutakse aasta hiljem (01.01.2019). Kokku hilineti laenu tagastamisega 366 päeva.Viivis arvutatakse järgmiselt: leitakse ühe päeva viivis  200p x 0,022%=0,05€ päevas, see korrutatakse hilinetud päevadega 0,05 x 366=18,30€.