Täitekuludeks on konkreetses täiteasjas kohtutäituri ja sissenõudja või kolmanda isiku poolt pärast täitemenetluse alustamist täitemenetluseks tehtud vajalikud kulutused. Antud täitekulude näidisloetelu sisaldub täitemenetluse seadustiku § 37 lõikes 1