Kohtutäituri põhitasud on kehtestatud kindlate summadena (teatud juhtudel ka tunnitasuna). Põhitasu määrad sõltuvad sellest kas täitmisel on rahaline või mitterahaline nõue.

Kui täitmisel on täitedokument, millega võlgnik kohustub sissenõudjale tasuma rahasumma, sõltub kohtutäituri põhitasu nõude summast. Sissenõude summast sõltuvad põhitasu määrad on sätestatud KTS §-s 35.

 

Kindla põhitasu määraga täitetoimingud on loetletud KTS §-s 36. Eraldi on reguleeritud tasu elatusraha sissenõudmise eest, hagi tagamise täitmise eest, väljatrüki ja õiendi väljastamise eest jm (KTS § 37 jj).

 

Põhitasu muutub sissenõutavaks täitmisteate kättetoimetamisega võlgnikule.