Anna-Liisa Kakku

Kohtutäitur Rocki Alberti büroo töötaja kaitses sel kevadel edukalt lõputööd teemal „Makseraskustesse sattumine ja võlgnevusest vabanemine kohtutäitur Rocki Alberti büroo näitel“.

Lõputöö käigus uuriti makseraskustesse sattumise põhjuseid ja vabanemise võimalusi, motivatsiooni võlgnevustega tegeleda ja poolte omavahelist koostööd. Kokkuvõtvalt tuli töös välja, et võlgadesse sattumine ja nendest vabanemine on keerukas ja aeganõudev protsess.

Makseraskustesse sattumisel on suur tõenäosus kaotada oma vara ja sissetulekud, kuid selle kõige juures on oluline mitte kaotada motivatsiooni ja olla eesmärgile orienteeritud. Oma õiguste kaitsmisel peab võlgnik end kurssi viima õiguste ja kohustustega. Tekkinud probleemolukord tuleks lahendada võimalikult kiiresti, kusjuures olulisel kohal on koostöö sissenõudja ja kohtutäituriga.

Toimetulek elatusmiinimumi kasutamisega ei ole lihtne, kuna summa on piisavalt väike ega kata igakuiseid väljaminekuid. Olukord on seda raskem, kui peres on ülalpeetavaid. Inimene on seatud valikute ette, mille eest ja millest loobuda. See omakorda võib tekitada lõputu ahela, kus kannatab terve leibkond üsna kaua. Lahendusi pole kerge leida ja isegi kui inimesed on valmis rohkem töötama, võivad nad hakata ka sissetulekuid peitma. Majanduslik toimetulek täitemenetluse ajal on keeruline nagu kinnitasid ka paljud vastanud.

Koostööd hindasid kõrgelt kõik vastnimetatud osapooled. See leidis kinnitust nii töö teoorias kui ka tulemustes. Koostöö ei saa olla ühepoolne ning selgus, et võlgnikud, kellelt suuremat koostööd oodatakse, kipuvad jääma omaette ja pigem probleeme ignoreerima. Täitemenetluses olid võlgnikud kidakeelsed ja tuli välja, et võlgnikud ei mõista täitemenetluse läbiviimist, mis lõpptulemusena võib olla neile endile pigem probleemiks kuna ei saa seetõttu oma õiguste eest täielikult seista.

Koostöö ja ennetus on makseraskustesse sattumisel olulised märksõnad. Makseraskuste ennetamisel võiks võtmerolli mängida koolid, kus saaks juba varakult ning järjepidevalt rääkida, mida teha makseraskustesse sattumise korral ja kelle poole pöörduda. Lahendusi oodatakse ka sissenõudjatelt, kes võiksid olla kriitilisemad ja jäigemad laenude väljastamisel.