Pärandvara valitsemiseks nimetab kohus pärandi hooldaja, kellele kohus võib anda korraldusi vara valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks.

Hooldaja kohustub vara heaperemehelikult valitsema ning tagama selle säilimise, täitma pärandvara arvelt pärandvaraga seotud kohustused, andma aru vara valitsemisest kohtule ja pärijatele jm.

Hooldaja võib pärandvara käsutada üksnes oma kohustuste täitmiseks ja pärandvara valitsemisega seonduvate kulude katmiseks. Hooldajal ei ole õigust kohtu loata käsutada pärandvara hulka kuuluvat kinnisasja.

Pärandvara hoiumeetmete rakendamine lõpetatakse kohtu poolt, kui on ära langenud hoiumeetmete rakendamise alused.

Pärandvara hooldajal on õigus saada pärandvara valitsemise eest pärandi arvel tasu. Hooldamise tasu suuruse määrab kohus.