Kohtutäituri ametitoimingud ja ametiteenused

 

Kohtutäiturite ametitegevus jaguneb üldjoontes kaheks, ametitoiminguteks ning ametiteenusteks:

  • Ametitoiminguid on kohtutäitur kohustatud teostama, ametitoimingute hulka kuulub mh täitemenetluse läbiviimine, kohtudokumentide kättetoimetamine ja pärandi inventuuri läbiviimine.

Kohtutäitur võib keelduda ametitoimingu tegemisest ainult seaduses ettenähtud alustel ja korras.

Tasustamise kord ametitoimingute puhul tuleneb Kohtutäituri seadusest.

  • Ametiteenuste osutamine on kohtutäiturile vabatahtlik, ametiteenuste hulka kuulub mh eraenampakkumise korraldamine, dokumentide kättetoimetamine ja juriidilise fakti tuvastamine.

Ametiteenuse osutamise tingimused ning tasustamise kord lepitakse kokku  teenuse taotlejaga.

Täpsem ülevaade kohtutäituri ametitoimingutest:

  1. Pärandvara inventuur –

 

Pärandvara inventuuri viib kohtutäitur läbi notari otsuse alusel. Pärandvara inventuuri käigus selgitab kohtutäitur välja pärandaja vara, õigused ning kohustused pärandaja surmapäeva seisuga. Selleks viib kohtutäitur läbi üleskutsemenetluse, teeb päringuid avalikesse andmekogudesse, teeb päringu Maksu- ja Tolliametile pärandaja kohustuste ja nõuete kohta ning selgitab välja muud tähtsust omavad andmed.

 

Inventuuri tulemusena koostab kohtutäitur pärandvara nimekirja, kuhu kannab kõik välja selgitatud andmed, samuti nende tähistamiseks ning väärtuse kindlakstegemiseks vajaliku kirjelduse ja hinnangu.

 

Pärandvara nimekirja esitab kohtutäitur notarile. Pärijatel on pärandvara inventuuri nimekirjaga võimalik tutvuda notari vahendusel.

 

Kohtutäituri tasu pärandvara inventuuri nimekirja teostamise eest on 0,1% pärandvara nimekirja kantud vara hulka kuuluvate õiguste koguväärtusest, kuid mitte vähem kui 35 eurot ja mitte rohkem kui 3336 eurot. Kohtutäituri tasule lisandub käibemaks.

 

Kohtutäituri tasu pärandi inventuuri tegemise eest muutub sissenõutavaks pärandvara nimekirja esitamisest notarile.

 

Kohtutäituri tasu maksmiseks kohustatud isikuks on pärija. Kaaspärijad vastutavad tasu maksmise eest solidaarselt.

 

Täpsem ülevaade ametiteenustest:

  1. Vallas- ja kinnisasja eraenampakkumine –

 

Kohtutäitur viib isiku taotlusel läbi vallas- ning kinnisasja enampakkumisi. Enampakkumise korraldamiseks on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek.

 

Enampakkumise kord ning tingimused lepitakse kokku teenuse taotlejaga.

 

  1. Dokumentide kättetoimetamine –

 

Kohtutäitur toimetab ametiteenuse korras kätte dokumente vastavalt kohtumenetluse seadustikus sätestatud menetlusdokumentide kättetoimetamise regulatsioonile.

 

Kättetoimetamise tasu lepitakse kokku teenuse taotlejaga.

 

  1. Juriidilise fakti tuvastamine –

 

Juriidilise fakti all peetakse silmas objektiivset olukorda/ sündmust, mida saab tuvastada ning fikseerida.

 

Juriidilise fakti tuvastamise teenuse tellimise korral tuvastab kohtutäitur konkreetse olukorra ning fikseerib selle, koostades vastavasisulise akti. Siinkohal on oluline märkida, et juriidilise fakti tuvastamisel kohtutäitur olukorrale õiguslikku hinnangut ei anna.

 

Kohtutäituri poolt tuvastatud ja aktiga kinnitatud juriidiline fakt saab olla tõendiks kohtumenetluses.

 

Ametiteenuse osutamise tasustamise kord lepitakse kokku  teenuse taotlejaga.