Pärandvara inventuuri viib kohtutäitur läbi notari otsuse alusel. Pärandvara inventuuri käigus selgitab kohtutäitur välja pärandaja vara, õigused ning kohustused pärandaja surmapäeva seisuga. Selleks viib kohtutäitur läbi üleskutsemenetluse, teeb päringuid avalikesse andmekogudesse, teeb päringu Maksu- ja Tolliametile pärandaja kohustuste ja nõuete kohta ning selgitab välja muud tähtsust omavad andmed.

Inventuuri tulemusena koostab kohtutäitur pärandvara nimekirja, kuhu kannab kõik välja selgitatud andmed, samuti nende tähistamiseks ning väärtuse kindlakstegemiseks vajaliku kirjelduse ja hinnangu.

Pärandvara nimekirja esitab kohtutäitur notarile. Pärijatel on pärandvara inventuuri nimekirjaga võimalik tutvuda notari vahendusel.

Kohtutäituri tasu pärandvara inventuuri nimekirja teostamise eest on 0,1% pärandvara nimekirja kantud vara hulka kuuluvate õiguste koguväärtusest, kuid mitte vähem kui 35 eurot ja mitte rohkem kui 3336 eurot. Kohtutäituri tasule lisandub käibemaks.

Kohtutäituri tasu pärandi inventuuri tegemise eest muutub sissenõutavaks pärandvara nimekirja esitamisest notarile.

Kohtutäituri tasu maksmiseks kohustatud isikuks on pärija. Kaaspärijad vastutavad tasu maksmise eest solidaarselt.