Büroo

Büroo

Kohtutäitur Rocki Albert alustas oma tegevust 19.03.2001 aastal. Kohtutäitur tegutseb läbi oma büroo. Kuigi kohtutäitur on isemajandav ja sarnaselt teistele ettevõtetele peab majandusarvestust on tema töö ning sissetulekud rangelt reguleeritud seadustega. Kohtutäituri tasu on kohtutäituri büroo tulu.

Kohtutäituril ametitegevuses puudub võimalus endale tööd valida või sellest keelduda. Kui keeldutakse peab olema selleks seaduslik põhjus. Keeldumine peab olema vormistatud otsusena kirjalikult.

Kõik kohtutäiturid on Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja liikmed ja on kohustatud igakuiselt tasuma liikmemaksu. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tegutseb alates 2010. aasta 1. jaanuarist kohtutäituri seaduse alusel ning koda koordineerib liikmete ühist tegevust kuid neil puudub pädevus anda hinnanguid kohtutäituri tegevusele.

Kohtutäitur Rocki Alberti büroo meeskond koosneb professionaalsetest ja oma ala tundvatest spetsialistidest, kelle eesmärk on pakkuda head lahendust kõikides menetlustes nii sissenõudjatele kui ka võlgnikele lähtudes rangelt seadusest ning jäädes seejuures erapooletuks kõigi menetlusosaliste suhtes.

Lisaks osutame järgmisi ametiteenuseid:
  • dokumentide kättetoimetamine
  • juriidilise fakti tuvastamise väljaspool kohtumenetlust
  • vallas- ja kinnisasja enampakkumise läbiviimine

Uudised